Faaliyet Alanlarımız

Vakıf Amacını Gerçekleştirmek için Yetkili Makamlardan İzin Almak Kaydı ile
Şu Faaliyetlerde Bulunabilir

 1. Taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülk’e ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, kiralamaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayri menkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış ve vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya, yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut ve vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, şirketlere ortak olmaya,
 2. Gayri menkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
 3. Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü talimatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule,
 4. Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, Kurucular Kurulu Kararı ile taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesaire teminat tesisine,
 5. Amacına uygun şartlı ve şartsız bağışları kabul etmeye,
 6. Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerde bulunur, bununla ilgili seminer, sempozyum, brifing, konferans, sergi, kurs, panel, yarışma, defile, turnuva ve bu cümleden her türlü toplantıyı düzenlemeye,
 7. Amacını gerçekleştirmek için yasal gerekleri yerine getirerek görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmaya,
 8. Gelirlerin artması halinde kapalı ve açık spor alanları, kreşler, yaz okulları kurmaya,
 9. Yasaların izin verdiği konularda yayıncılık faaliyetlerinde bulunmaya, bu amaçla matbaa ve gerekli teknik donanım araç ve gereçlere sahip olmaya, kiralamaya,
 10. Turizm ve seyahat acentelikleri alıp bu konuda faaliyet gösterecek firmaları kurmaya ve kurdurmaya,
 11. Vakfın amacına uygun konaklama tesisleri, oteller, moteller, mokamplar, kamping ve sayfiye yerleri, spor ve dinlenme tesisleri, rekreasyon alanları, restoran, lokanta, büfe, kantin, sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezi kurmak ve kurulanlara ortak olmak, işletmek ve işletilmesini sağlamaya,
 12. Sinema, tiyatro, müzik sahasındaki çalışmalara destek olmaya,
 13. Vakfın amacının gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava, demiryolu taşıt ve araçları satın almak, kiralamak, kiralama yoluyla (leasing) edinmek, ihtiyaç fazlasını gelir sağlanması amacıyla kiraya vermek, işletmek,işlettirmek,
 14. Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterirken kullanılmak üzere bağış, satın alma, kiralama yolu ile her türlü arazi, tarla, bağ, bahçe, bina, fidanlık, iş hanı, işyerleri, spor merkezleri edinmek, kiralamak, ihtiyaç fazlasını kiraya vermek, işletmek, işlettirmek, bunlar üzerinde gerekli inşaat, tadilat ve tamiratları yapmaki yaptırmak, yapılması için müteahhitleri ihale etmek, bu alanda faaliyet gösterecek firmalar kurmak, ortak olmak,
 15. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun hizmetleri öngören resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan şartlar ya da şartsız aynı, nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışları kabul etmek,
 16. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasal çerçeve içerisinde ücret ve yararlanma payları almak,
 17. Vakfın amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklar kurmak ve kurulu olanlara ortak olmak, yasal izinler alınarak lokal açmak,
 18. Vakfın yararına balo, konser, defile, müsamere, geziler, gösteriler, fuar ve sergiler, piyango ve her türlü sosyal organizasyonlar düzenlemek,
 19. Ölüm, nişan, nikah düğün gibi olaylarda gönderilmesi adet olan çiçek vb. hediye karşılığı yapılacak bağışları kabul etmek,
 20. Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen ezcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işletmeleri icraya izinli ve yetkilidir.

Yeşil ve Mavinin Buluştuğu Nokta Beykoz için, Beykoz Vakfı